دریافت بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:فرزند معلول ,تعاملات اجتماعی ,رضایتمندی ,زندگی والدین ,والدین,روابط اجتماعی,معاشرت

هدف این پژوهش می باشد. در این پژوهش ابتدا سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا بیاید را نشان دهد. در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مشکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود.

از این پژوهش بدست آمد که هر چه سن والدین بالاتر می رود احتمال داشتن فرزند عقب مانده بیشتر است. همانگونه که از جداول پژوهش پیداست 2/54 از والدین به خاطر داشتن این فرزندان دچار ناراحتی و به هم ریختگی اعصاب و روان شده اند.

داشتن این کودکان تاثیر زیادی بر روابط اجتماعی والدین نداشته و 1/77 درصد از والدین گفته اند که هیچ تاثیری در میزان معاشرت شان نداشته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 6

فرضیات تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

اهداف کلی.. 7

اهداف جزئی.. 7

تعاریف نظری: 8

تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 10

مقدمه: 11

مبانی نظری.. 11

نظریه ایتار 12

نظریه سگوین: 12

پیشینه تحقیق.. 12

تعریف عقب ماندگی ذهنی: 14

تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی): 14

تعریف عملیاتی (تحول فرایندی) 16

طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی: 16

شیوع عقب ماندگی ذهنی: 19

علت شناسی عقب ماندگی ذهنی: 21

عوامل قبل از تولد: 22

عوامل لحظه تولد: 23

عوامل بعد از تولد: 23

عوامل ناشناخته: 24

مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی: 24

مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی: 25

عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت: 26

نگرشهای اجتماعی و والدین: 27

کودک عقبمانده و خانواده: 28

مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی: 28

تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین: 30

انواع واکنشهای نخستین والدین: 30

دلایل احساس گناه: 31

دلایل حمایت افراطی: 31

فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک: 31

سطوح بحران و راهبردهای مداخله: 32

مراحل بحران: 32

رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی: 34

سازگاری با معلولیت: 36

مدل مرحلهای: 36

غم مزمن.. 41

مدلهای عملکرد خانواده: 41

مدل تبادلی: 42

مدل بومشناختی: 42

نظریه نظام خانواده: 42

انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن: 43

خانواده ها: 43

مادران: 44

پدران: 44

خواهران و برادران.. 45

پدربزرگ و مادربزرگ... 45

بررسی تحقیقات داخل و خارج.. 47

خلاصه فصل دوم. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 50

مقدمه. 51

روش انجام تحقیق.. 51

جامعه آماری.. 52

نمونه آماری.. 52

روش جمع آوری اطلاعات... 52

ابزار جمع آوری اطلاعات... 52

روش آماری.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

مقدمه. 55

توصیف متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات... 56

جنسیت... 56

سن.. 57

میزان تحصیلات... 58

شغل پدر 59

سن پدر 60

میزان تحصیلات پدر 61

شغل مادر 62

سن مادر 63

میزان تحصیلات مادر 64

توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 65

بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 65

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 66

بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن. 67

بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین. 70

تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81

یافته های نهایی پژوهش.... 82

پیشنهادات... 82

محدودیت ها 84

فهرست منابع.. 85

الف)منابع فارسی.. 85

ب) منابع لاتین.. 86

پیوست ها

ضمیمه شماره 1

ضمیمه شماره 2

فهرست جداول

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب جنسیت... 56

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب گروه سنی.. 57

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات... 58

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر 59

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن پدر 60

جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر 61

جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر 62

جدول ‏4‑8 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب سن مادر 63

جدول ‏4‑9 توزیع فراوانی فرزندان پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادر 64

جدول ‏4‑10 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت ازدواج.. 65

جدول ‏4‑11 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مشکل فرزند. 66

جدول ‏4‑12 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام انجام داده 67

جدول ‏4‑13 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 68

جدول ‏4‑14 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علت مشکل فرزند. 69

جدول ‏4‑15 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 70

جدول ‏4‑16 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل طرد فرزند. 71

جدول ‏4‑17 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 72

جدول ‏4‑18 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 73

جدول ‏4‑19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 74

جدول ‏4‑20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 75

جدول ‏4‑21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشکلات فرزند در آینده 76

جدول ‏4‑22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 77

جدول ‏4‑23 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توجه همسر به کودک... 78

جدول ‏4‑24 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 79

جدول ‏4‑25 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 80

فهرست نمودار

نمودار ‏2‑1 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 21

نمودار ‏4‑1 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 56

نمودار ‏4‑2 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 57

نمودار ‏4‑3 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 58

نمودار ‏4‑4 شغل پدر 59

نمودار ‏4‑5 سن پدر 60

نمودار ‏4‑6 میزان تحصیلات پدر 61

نمودار ‏4‑7 شغل مادر 62

نمودار ‏4‑8 سن مادر 63

نمودار ‏4‑9 میزان تحصیلات مادر 64

نمودار ‏4‑10 وضعیت ازدواج.. 65

نمودار ‏4‑11 نوع مشکل فرزند. 66

نمودار ‏4‑12 اقدام انجام شده 67

نمودار ‏4‑13 طریقه مطلع شدن.. 68

نمودار ‏4‑14 علت مشکل فرزند. 69

نمودار ‏4‑15 احساس والدین پس از آگاهی.. 70

نمودار ‏4‑16 دلایل طرد فرزند. 71

نمودار ‏4‑17 احساس والدین.. 72

نمودار ‏4‑18 دلایل پنهان کردن فرزند. 73

نمودار ‏4‑19 احساس از مطلع شدن دیگران.. 74

نمودار ‏4‑20 مشکلات بوجود آمده 75

نمودار ‏4‑21 مشکلات فرزند در آینده 76

نمودار ‏4‑22 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 77

نمودار ‏4‑23 میزان توجه همسر. 78

نمودار ‏4‑24 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 79

نمودار ‏4‑25 میزان معاشرت... 80

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز:اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز,پایانامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز,دانلود اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زن

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان:دانلود پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان,بررسی کاروانسرا حسین خانی همدان,طرح احیا,مرمت کاروانسرا,پاورپوینت معماری,مرمت ابنیه,بازار همدان,پاورپوینت مرمت ابنیه,شناخت همدان,کاروانسرا حسین خانی,پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان

مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده):مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده),مقاله ترجمه شده, الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده),سرّی‌سازی, امنیت دیتابیس, جابجایی (ترانهش), تغییر شکل, چین‌خوردگی ,انتقال

پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی:پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی 161 اسلاید,پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی , قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی:ماشین آلات راهسازی,ماشین آلات,پاورپوینت ماشین آلات راهسازی,دانلود پاورپوینت ماشین آلات راهسازی,مقاله ماشین آلات راهسازی,پروژه ماشین آلات راهسازی,دانلود پروژه ماشین آلات راهسازی,جزوه ماشین آلات راهسازی,دانلود ماشین آلات راهسازی,پژوهش ماشین آلات راهسازی,دانلود پژوهش ماشین آلات راهسازی,تحقیق ماشین آلات راهسازی,عمران,مقاله عمران,دانلود م

پاورپوینت مدیریت زمان:دانلود پاورپوینت مدیریت زمان,مدیریت زمان,کسب مهارت مدیریت زمان,پاورپوینت مدیریت زمان,زمان,پاورپوینت برنامه ریزی زمان,پروژه مدیریت زمان,مدیریت,پاورپوینت زمان,پاورپوینت زمان بندی,پروژه مدیریت وقت و زمان

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی):پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی),پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی , آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی ,آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی),پاورپوینت ,آشنایی ,با مبانی ,برنامه ریزی ,کالبدی ,(خیابان شریعتی)

پاورپوینت زندگی نامه جان دیویی:پاورپوینت زندگی نامه جان دیویی,دانلود پاورپوینت زندگی نامه جان دیویی,پاورپوینت زندگینامه جان دیویی,دانلود پاورپوینت زندگینامه جان دیویی,پاورپوینت بیوگرافی جان دیویی,دانلود پاورپوینت بیوگرافی جان دیویی,دانلود زندگی نامه جان دیویی,زندگی نامه جان دیویی,تحقیق زندگی نامه جان دیویی,دانلود تحقیق زندگی نامه جان دیویی,پروژه زندگی نامه جان دیویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی

پاورپوینت بررسی زیره سیاه و زیره سبز:زیره سیاه و زیره سبز,زیره سیاه,زیره سبز,بررسی زیره سیاه و زیره سبز,پاورپوینت زیره سیاه و زیره سبز,تحقیق زیره سیاه,مقاله زیره سبز,مهندسی کشاورزی,پاورپوینت بررسی زیره سبز,پاورپوینت بررسی زیره سیاه,پاورپوینت بررسی زیره سیاه و زیره سبز,دانلود پاورپوینت بررسی زیره سیاه و زیره سبز,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,