خرید: بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش می باشد.
کلمات کلیدی:موسیقی آرام ,رضایت شغلی, کارمندان

بررسی موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارمندان در سازمانها به خصوص آموزش و پرورش ، بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود. در پروژه زیر تاثیر موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان و کارمندان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد بودن یک محرک مانند گوش فرا دادن به یک موسیقی آرام بخش با داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل (توانایی) تعیین می کند که او چه می‌تواند بکند و دومین عامل (انگیزش) مشخص می کند که او چه می خواهد انجام دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2 - بیان مساله. 3

1-3 - اهمیت موضوع تحقیق.. 8

1-3-1 -گونه های مختلف رضایت... 9

1-4- اهداف پژوهش.... 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-5 - فرضیات تحقیق.. 13

1-5-1 - فرضیه اهم.. 14

1-6 - تعاریف عملیاتی.. 16

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1- رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن. 20

2-2- نظریه های رضایت شغلی.. 29

2-3- تاثیر موسیقی بر رضایت شغلی.. 33

2-4- موسیقی در محل کار. 41

2-4-1- تاثیر موسیقی در محل کار. 41

2-4-2- موسیقی در انواع محیط های کاری.. 42

2-4-3- پخش موسیقی در محیط کار. 43

2-5- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 45

2-5-1- علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 66

2-5-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 67

2-6- شاخصهایی برای اندازه گیری مولفه های سه دسته از ابعاد یا عوامل سازمانی ـ گروهی و فردی.. 75

2-7- تشریح پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی در چارچوب دو دیدگاه حالات و مشرب شخصی و موقعیتی 76

2-8- محدودیتهای تحقیق.. 79

2-9- پیشنهادات... 79

2-10- پیشنهاد برای مدیریت سازمان. 80

2-11- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 83

3-2- پیمایش.... 83

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-6- اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها86

3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش.... 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 88

4-2- توصیف نمونه دبیران. 88

4-3- توصیف نمونه مدیران. 93

4-4- بررسی فرضیات پژوهش.... 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 116

5-2- اشاره به نتایج پژوهش.... 116

5-3- محدودیت های پژوهش.... 117

5-4- پیشنهادات اجرایی.. 117

5-5- پژوهش های آتی.. 119

5-6- بررسی نتایج خود با نتایج داخلی و خارجی.. 119

پیوست... 121

فهرست جداول

جدول 3-1: توزیع نمونه آماری فرهنگیان به تفکیک اداری و آموزشی.. 84

جدول 3-2 : تناظر سوال های پرسشنامه مدیران و معاونان با هر یک از مولفه ها85

جدول 4-1: فراوانی های مربوط به جنسیت... 88

جدول 4-2: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات... 89

جدول 4-3: فراوانی های مربوط به سابقه کار. 90

جدول 4-4: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل كارمندان. 91

جدول 4-5: فراوانی های مربوط به کار اضافی كارمندان. 91

جدول 4-6: فراوانی های مربوط به محل كار یا کار كارمندان. 92

جدول 4-7: جمع رضایت شغلی كارمندان. 92

جدول 4-8: فراوانی های مربوط به جنسیت مدیران. 93

جدول 4-9: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات مدیران. 93

جدول 4-10: فراوانی های مربوط به سابقه كار یا کار مدیران. 94

جدول 4-11: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل مدیران. 95

جدول 4-12: فراوانی های مربوط به محل كار مدیران. 95

جدول 4-13: نمره رضایت شغلی مدیران. 96

جدول 4-14: میانگین و انرحاف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

جدول 4-15: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 98

جدول 4-17: نتایج آزمون F در مورد تفاوت بین میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سطح تحصیلات آنها100

جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها101

جدول 4-19: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها102

جدول 4-20: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

جدل 4-21: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تاهل 104

جدول 4-22: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

جدول 4-23: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به اضافه كار 106

جدول 4-24: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

جدول 4-25: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به جنسیت آنها108

جدول 4-26: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

جدول 4-27: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها110

جدول 4-28: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها110

جدول 4-29: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها112

جدول 4-30: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تاهل.. 113

جدول 4-31: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به وضعیت تأهل آنها114

فهرست نمودار

نمودار 4-1: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

نمودار 4-2: میانگین نمرات رضایت شغلی بین كارمندان بر حسب تحصیلات... 99

نمودار 4-3: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار. 101

نمودار 4-4: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

نمودار 4-5: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

نمودار 4-6: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

نمودار 4-7: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

نمودار 4-8: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها111

نمودار 4-9: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تأهل.. 113

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:ورزش,پیشرفت تحصیلی, دانش آموز,گروه تجربی,گروه شاهد

مبانی نظری شادکامی ، آثار شادکامی ، عوامل مؤثر بر شادی:مبانی نظری شادکامی،آثار شادکامی،عوامل مؤثربرشادی ,مبانی نظری شادکامی,مبانی نظری ،آثار شادکامی،عوامل مؤثربرشادی ,مبانی نظری ،عوامل مؤثربرشادی ,مبانی نظری, شادکامی,آثار شادکامی,عوامل مؤثربرشادی

پاورپوینت بررسی فلایویل:فلایویل,پاورپوینت فلایویل,بررسی فلایویل,پاورپوینت بررسی فلایویل,دانلود پاورپوینت فلایویل,انواع فلایویل,تعریف فلایویل,آشنایی با فلایویل,فلایویل چیست؟,تحقیق درمورد فلایویل,وظایف فلایویل,دانلود مقاله بررسی فلایویل,مقایسه فلایویل ها با باطری های الکتروشیمیایی,مزایای فلایویل,دانلود پاورپوینت بررسی فلایویل

پاورپوینت نیلینگ چیست؟:پاورپوینت نیلینگ چیست؟,دانلود پاورپوینت نیلینگ چیست؟,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت دانشجویی نیلینگ چیست؟,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی نیلینگ چیست؟,پژوهش دانشجویی نیلینگ چیست؟,تحقیق دانشجویی نیلینگ چیست؟,پروژه دانشجویی نیلینگ چیست؟

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول):دانلود جزوه فیزیولوژی(قسمت اول) ,جزوه فیزیولوژی(قسمت اول) ,دانلود فیزیولوژی(قسمت اول) ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه

پاورپوینت انواع نمای دیوار سنگی حیاط:نما,نمای دیوار سنگی,نمای دیوار سنگی حیاط,دیوار سنگی حیاط,انواع نمای دیوار سنگی حیاط,دانلود پاورپوینت انواع نمای دیوار سنگی حیاط,پاورپوینت انواع نمای دیوار سنگی حیاط,دانلود پاورپوینت فنی مهندسی,پاورپوینت فنی مهندسی,فنی مهندسی,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی عمران,مهندسی عمران

پاورپوینت معماری معاصر، سبک نئوکلاسیک:پاورپوینت معماری معاصر، سبک نئوکلاسیک,پاورپوینت, معماری معاصر، سبک نئوکلاسیک,معماری معاصر, سبک نئوکلاسیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی,مبانی نظری تیپ شخصیتی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, تیپ شخصیتی

پاورپوینت دیوار برشی:دیوار برشی ,پاورپوینت دیوار برشی ,دانلود پاورپوینت دیوار برشی ,طراحی دیوار برشی ,طراحی دیوار برشی ,طراحی دیوار برشی ,انواع دیوار برشی ,پاورپوینت انواع دیوار برشی ,انواع دیوار برشی,طراحی دیوار برشی در مقابل برش ,پاورپوینت طراحی دیوار برشی در مقابل برش ,دانلود پاورپوینت طراحی دیوار برشی در مقابل برش ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوی

پاورپوینت منحنی فیلیپس چیست:پاورپوینت منحنی فیلیپس چیست,دانلود پاورپوینت منحنی فیلیپس چیست,پاورپوینت رایگان منحنی فیلیپس چیست,پاورپوینت مفهوم منحنی فیلیپس,پاورپوینت تعریف منحنی فیلیپس,پاورپوینت آشنایی با منحنی فیلیپس,دانلود منحنی فیلیپس چیست,منحنی فیلیپس چیست,تحقیق منحنی فیلیپس چیست,پروژه منحنی فیلیپس چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم منحنی فیلیپس,دانلود پاورپوینت تعریف منحنی فیلیپس,دانلود پاورپوینت آشنایی با منحنی فیلیپس ,