خرید: جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه ,پژوهش,تحقیق,مقاله,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

Muscle activities

The skeletal muscle mass accounts for over 50 percent of the total oxygen consumption

in the resting human being and up to 90 percent during very active muscular work. The

metabolism of skeletal muscle is primarily specialized to generate ATP as the immediate

source of energy for contraction and relaxation. Moreover skeletal muscle is adapted to

do its mechanical work in an intermittent fashion on demand. Sometimes skeletal

muscles must deliver an enormous amount of work in a very short time as in a 100 meter

sprint.

Skeletal muscles can use glucose free fatty acids of ketone bodies as fuel depending on

the degree of activity. In resting muscle the basic fuels are free fatty acids and ketone

bodies carried from the liver via the blood. These are oxidized and degraded to yield

acetyl-CoA which enters the citric acid cycle for oxidation to CO2.

فعالیت ماهیچهای

ماهیچه اسکلتی در انسان در حال استراحت متجاوز از 50 درصد و در انسانی که در حال کار عضلانی بسیار فعال (بسیار

سخت) میباشد، بیش از 90 درصد مصرف کل اکسیژن را به خود اختصاص میدهد. سوخت و سـاز (متابولیسـم) عضـله

اسکلتی در اولویت اول وابسته به تشـکیل ATP اسـت کـه بـه عنـوان منبـع ضـروری انـرژی بـرای انقبـاض و انبسـاط

(استراحت) ماهیچه است. علاوه بر این ماهیچه اسکلتی طوری سازگاری پیدا کرده است که به محض نیـاز کـارش را بـه

صورت متناوب انجام دهد. گاهی اوقات ماهیچههای اسکلتی ناچار هسـتند کـه بخـش بزرگـی از کـار را در مـدت زمـان

کوتاهی انجام دهند. به عنوان مثال در دو صد متر.

برحسب میزان فعالیت، ماهیچههای اسکلتی میتوانند گلوکز، اسیدهای چرب آزاد، اجسام کتـونی را مـورد اسـتفاده قـرار

دهند. در ماهیچههایی که در حال استراحت هستند، سوخت اصلی مورد استفاده، اسیدهای چـرب آزاد و اجسـام کتـونی

است که توسط خون از کبد آورده میشوند. این مواد به منظور تولید استیل کوانزیم acetyl – CoA) A ) اکسید شده

و تجزیه میگردند که برای اکسیده شدن به CO2وارد چرخه سـیتریک اسـید مـیشـوند.

لغات متن 2

Gas گوارشی غدد tric glands

rete ترشح کردن Sec

tain دارا بودن ، حاوی بودن Con

هضم کردن، فرو بردن، بلعیدن ingest

حمایت کردن، کمک کردن، پشتیبانی کردن aid

timulate برانگیختن، تحریک کردن S

سوزش دادن، برانگیختن، آسیب زدن، زخم کردن، آزرده کردن irritate

مخاط mucosa

ماده لزج، خلط، ماده مخاطی mucus

fundus رحم

بجای دیگر، در جای دیگر elsewhe

re

it زیر واحد Subun

un واحد it

join متصل شدن، ملحق شدن

B پل ridge

تحریک کردن، تکان دادن، حرکت، جنبش، حرکت

stir

junction ارتباط، اتصال

tight محکم، سخت

نگهداری کردن، محافظت کردن P

rotect

انجامیدن، منجر شدن، ختم شدن

tend

مجموعه تست های زبان تخصصی

1-during a long trip when one becomes drowsy he should putt of the road to rest.

a- Sleepy b- Sick c- lost d- bored

2- In recent years many people have sued doctors.

a- checked b- brought to court c- given gifts to d- failed to pay

3- there is a fierce competition among certain Iranian football teams.

a- Hostility b- friendship

c- rivalry d- reconciliation

4- if you continue to be absent from your classes we will have to notify your

sponsor.

a- Visit b- change c- inform d- invite

5- Please detach the advertisement and mail it with a check for 3 hundred Tomas to

above address.

a- Locate b- separate c- copy d- complete

6- when the king gave up his throne his son tried to succeed him.

a- Exploited b- neglected c- abused d- abdicated

7- the teacher postponed the examination because he had to attend a seminar.

a- put off b- put away c- put out d- put back

8- A laser beam is nosed to penetrate even the hardest substances.

a- Light up b- repair c- identify d- pass through


فهرست مطالب8 ................................................................................................................................................... MUSCLE ACTIVITIES

فعالیت ماهیچهای ............................................................................................................................................................................................................... 9

لغات متن 10 ....................................................................................................................................................................................................................... 1

12 ........................................................................................................................................................ GASTRIC GLANDS

غددگوارشی...................................................................................................................................................................................................................... 13

لغات متن 14 ....................................................................................................................................................................................................................... 2

16 .......................................................................................................................................................................... LISTERIA

لیستریا ............................................................................................................................................................................................................................... 17

لغات متن18 ........................................................................................................................................................................................................................ 3

20 ........................................................................................................................................................... FERMENTATION

تخمیر ................................................................................................................................................................................................................................. 22

لغات متن 24 ....................................................................................................................................................................................................................... 4

26 ....................................................................................................................................................................... BACTERIA

باکتریها............................................................................................................................................................................................................................... 28

لغات متن 30 .......................................................................................................................................................................... 5

31 .....................................................................................................................................................CAFFEINE EFFECTS

اثرات کافئین ..................................................................................................................................................................................................................... 32

لغات متن 33 ....................................................................................................................................................................................................................... 6

35 ................................................................................................................................................................................. FOOD

غذا ....................................................................................................................................................................................... 36

و....

مجموعه تست های زبان تخصصی .................................................................................................................................... 161

پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی .................................................................................................................. 183


پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی +

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.73mb

تعداد صفحه:183

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حذف و یا کاهش نامنظمی در سازه:پاورپوینت حذف و یا کاهش نامنظمی در سازه,کاهش نامنظمی در سازه,حذف نامنظمی در سازه,پاورپوینت کاهش نامنظمی در سازه,پاورپوینت حذف نامنظمی در سازه,دانلود پاورپوینت کاهش نامنظمی در سازه,دانلود پاورپوینت حذف نامنظمی در سازه,مهندسی عمران,سازه,ساختمان,مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت سازه,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت مهندسی ساخت

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله,پایان نامه,رساله,پایان نامه دانشجویی,رساله دانشجویی,مقاله کارشناسی ارشد حقوق,پژوهش کارشناسی ارشد حقوق,تحقیق کارشناسی ارشد حقوق,پروژه کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی:پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی, پرسشنامه ,سبک های تفکر , مربی های ورزشی

بررسی راه انداز ال ای دی [LED]:بررسی راه انداز,بررسی راه انداز ال ای دی,ال ای دی,LED,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

پاورپوینت فرهنگسرای بهشت:پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای بهشت مشهد,پاورپوینت فرهنگ سرای بهشت,پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد,پاورپوینت معماری فرهنگسرای بهشت,دانلود پاورپوینت فرهنگسرای بهشت,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت,رشته معماری,دانلود پاورپوینت رشته معماری,معماری

پاورپوینت انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی آن ها:انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی آن ها,پاورپوینت انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی آن ها,دانلود پاورپوینت انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی آن ها,روش های مقاوم سازی ساختمان ,روش های مقاوم سازی ساختمان ,پاورپوینت روش های مقاوم سازی ساختمان ,دانلود پاورپوینت روش های مقاوم سازی ساختمان ,روش های مقاوم سازی ساختمان ,پاورپوینت روش های مقاوم

پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن:پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت رایگان نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت تئوری جامعه شناسی معرفت مرتن,پاورپوینت نظریه با برد متوسط مرتن,پاورپوینت تئوری آنومی مرتن,پاورپوینت زندگینامه رابرت کی مرتن,پاورپوینت زندگی نامه رابرت کی مرتن,دانلود نظریه های

پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی:پروژه کارافرینی کارخانه ماکارونی,طرح توجیهی کارخانه ماکارونی,کارآفرینی کارخانه ماکارونی,دانلود پروژه کارخانه ماکارونی,دانلود کارآفرینی کارخانه ماکارونی,طرح توجیه فنی کارخانه ماکارونی,توجیه اقتصادی کارخانه ماکارونی

ترجمه مقاله سه بعد مقیاس روابط معلم- دانش آموز : اعبتارسنجی CFA در نمونه پیش دبستانی:مقیاس روابط معلمدانش آموز , کودکان پیش دبستانی, تحلیل عامل تاییدی , نمونه گروه, وابستگی

تاریخ پیدایش خط:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود رساله معماری,پایان نامه معماری,رساله معماری,رساله کارشناسی رشته هنر با موضوع تاریخ پیدایش خط,پایان نامه کارشناسی هنر با موضوع تاریخ پیدایش خط,دانلود رساله کارشناسی رشته هنر با موضوع تاریخ پیدایش خط,دانلود