خرید: جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه ,پژوهش,تحقیق,مقاله,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

Muscle activities

The skeletal muscle mass accounts for over 50 percent of the total oxygen consumption

in the resting human being and up to 90 percent during very active muscular work. The

metabolism of skeletal muscle is primarily specialized to generate ATP as the immediate

source of energy for contraction and relaxation. Moreover skeletal muscle is adapted to

do its mechanical work in an intermittent fashion on demand. Sometimes skeletal

muscles must deliver an enormous amount of work in a very short time as in a 100 meter

sprint.

Skeletal muscles can use glucose free fatty acids of ketone bodies as fuel depending on

the degree of activity. In resting muscle the basic fuels are free fatty acids and ketone

bodies carried from the liver via the blood. These are oxidized and degraded to yield

acetyl-CoA which enters the citric acid cycle for oxidation to CO2.

فعالیت ماهیچهای

ماهیچه اسکلتی در انسان در حال استراحت متجاوز از 50 درصد و در انسانی که در حال کار عضلانی بسیار فعال (بسیار

سخت) میباشد، بیش از 90 درصد مصرف کل اکسیژن را به خود اختصاص میدهد. سوخت و سـاز (متابولیسـم) عضـله

اسکلتی در اولویت اول وابسته به تشـکیل ATP اسـت کـه بـه عنـوان منبـع ضـروری انـرژی بـرای انقبـاض و انبسـاط

(استراحت) ماهیچه است. علاوه بر این ماهیچه اسکلتی طوری سازگاری پیدا کرده است که به محض نیـاز کـارش را بـه

صورت متناوب انجام دهد. گاهی اوقات ماهیچههای اسکلتی ناچار هسـتند کـه بخـش بزرگـی از کـار را در مـدت زمـان

کوتاهی انجام دهند. به عنوان مثال در دو صد متر.

برحسب میزان فعالیت، ماهیچههای اسکلتی میتوانند گلوکز، اسیدهای چرب آزاد، اجسام کتـونی را مـورد اسـتفاده قـرار

دهند. در ماهیچههایی که در حال استراحت هستند، سوخت اصلی مورد استفاده، اسیدهای چـرب آزاد و اجسـام کتـونی

است که توسط خون از کبد آورده میشوند. این مواد به منظور تولید استیل کوانزیم acetyl – CoA) A ) اکسید شده

و تجزیه میگردند که برای اکسیده شدن به CO2وارد چرخه سـیتریک اسـید مـیشـوند.

لغات متن 2

Gas گوارشی غدد tric glands

rete ترشح کردن Sec

tain دارا بودن ، حاوی بودن Con

هضم کردن، فرو بردن، بلعیدن ingest

حمایت کردن، کمک کردن، پشتیبانی کردن aid

timulate برانگیختن، تحریک کردن S

سوزش دادن، برانگیختن، آسیب زدن، زخم کردن، آزرده کردن irritate

مخاط mucosa

ماده لزج، خلط، ماده مخاطی mucus

fundus رحم

بجای دیگر، در جای دیگر elsewhe

re

it زیر واحد Subun

un واحد it

join متصل شدن، ملحق شدن

B پل ridge

تحریک کردن، تکان دادن، حرکت، جنبش، حرکت

stir

junction ارتباط، اتصال

tight محکم، سخت

نگهداری کردن، محافظت کردن P

rotect

انجامیدن، منجر شدن، ختم شدن

tend

مجموعه تست های زبان تخصصی

1-during a long trip when one becomes drowsy he should putt of the road to rest.

a- Sleepy b- Sick c- lost d- bored

2- In recent years many people have sued doctors.

a- checked b- brought to court c- given gifts to d- failed to pay

3- there is a fierce competition among certain Iranian football teams.

a- Hostility b- friendship

c- rivalry d- reconciliation

4- if you continue to be absent from your classes we will have to notify your

sponsor.

a- Visit b- change c- inform d- invite

5- Please detach the advertisement and mail it with a check for 3 hundred Tomas to

above address.

a- Locate b- separate c- copy d- complete

6- when the king gave up his throne his son tried to succeed him.

a- Exploited b- neglected c- abused d- abdicated

7- the teacher postponed the examination because he had to attend a seminar.

a- put off b- put away c- put out d- put back

8- A laser beam is nosed to penetrate even the hardest substances.

a- Light up b- repair c- identify d- pass through


فهرست مطالب8 ................................................................................................................................................... MUSCLE ACTIVITIES

فعالیت ماهیچهای ............................................................................................................................................................................................................... 9

لغات متن 10 ....................................................................................................................................................................................................................... 1

12 ........................................................................................................................................................ GASTRIC GLANDS

غددگوارشی...................................................................................................................................................................................................................... 13

لغات متن 14 ....................................................................................................................................................................................................................... 2

16 .......................................................................................................................................................................... LISTERIA

لیستریا ............................................................................................................................................................................................................................... 17

لغات متن18 ........................................................................................................................................................................................................................ 3

20 ........................................................................................................................................................... FERMENTATION

تخمیر ................................................................................................................................................................................................................................. 22

لغات متن 24 ....................................................................................................................................................................................................................... 4

26 ....................................................................................................................................................................... BACTERIA

باکتریها............................................................................................................................................................................................................................... 28

لغات متن 30 .......................................................................................................................................................................... 5

31 .....................................................................................................................................................CAFFEINE EFFECTS

اثرات کافئین ..................................................................................................................................................................................................................... 32

لغات متن 33 ....................................................................................................................................................................................................................... 6

35 ................................................................................................................................................................................. FOOD

غذا ....................................................................................................................................................................................... 36

و....

مجموعه تست های زبان تخصصی .................................................................................................................................... 161

پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی .................................................................................................................. 183


پاسخنامه مجموعه تست های زبان تخصصی +

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.73mb

تعداد صفحه:183

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان:پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,پاورپوینت ,طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,طرح مرمت و احیای ,حمام خان کاشان,حمام خان ,کاشان

شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران:شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران,مقاله شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران,تحقیق ,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت جوشکاری با گاز (اکسی استیلن ):جوشکاری با گاز (اکسی استیلن ) ,پاورپوینت جوشکاری با گاز (اکسی استیلن ) ,دانلود پاورپوینت جوشکاری با گاز (اکسی استیلن ) ,تعریف جوشکاری با گاز,پاورپوینت تعریف جوشکاری با گاز,دانلود پاورپوینت تعریف جوشکاری با گاز,قسمتهای مختلف مشعل جوشکاری,پاورپوینت قسمتهای مختلف مشعل جوشکاری,دانلود پاورپوینت قسمتهای مختلف مشعل جوشکاری,مهندسی عمران,ساختمان

آشنایی با میكروژئودزی:دانلود آشنایی با میكروژئودزی,فایل ورد میكروژئودزی,میكروژئودزی,آشنایی با میكروژئودزی,ژئوتکنیکی و ژئودتیکی ,ژئودزی مهندسی,آشنایی با میكروژئودزی,پروژه آشنایی با میكروژئودزی

پاورپوینت فیزیوپاتولوژی چشم:پاورپوینت فیزیوپاتولوژی چشم,پاورپوینت, فیزیوپاتولوژی چشم

پروژه در مورد اختلالات چشم ...انوتومی:انوتومی,بیماری چشم,بیماری های چشم,حدقه چشم,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

سوئیچ های LAN چطور كار می كنند؟:سوئیچ های LAN

مسجد جامع ورامین:پاورپوینت مسجد جامع ورامین,دانلود پاورپوینت مسجد جامع ورامین,دانلود پاورپوینت معماری اسلامی,آشنایی با مسجد جامع ورامین,ویژگی های بنای مسجد جامع ورامین

مبانی و پیشینه نظری بهبود عملکرد سازمان:بهبود عملکرد سازمان,مبانی و پیشینه نظری بهبود عملکرد سازمان,پیشینه نظری بهبود عملکرد سازمان

بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک:گیاه شناسی ,خواص دارویی,دگرآسیبی,اکوکنترول ,عصاره علف های هرز,گاوپنبه, علف خونی ,شلمبیک