دانلود فایل با عنوان مجموعه تست روانشناسی شخصیت

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مجموعه تست روانشناسی شخصیت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مجموعه تست روانشناسی شخصیت

توضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون روانشناسی شخصیت - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست

1- با توجه به نظریه ارگانیسمی مزلو، کدام مورد مغایربا اصول بنیادی این نظریه میباشد؟
1) انسان ذاتاً نیک نفس است. 2) انسان دارای طبیعتی است خاص خود.
3) انسان طبیعتی سخت و انعطاف پذیر دارد. 4) شرارت
2- کدامدونظریهپردازارتباطتجاربنامطلوبوافکارنادرسترا بهعنوانعلترفتارناسازگارموردتوجهقرارمیدهند؟
1) الیس وبک 2) دالاردو میلر 3) بندوراو راتر 4) کلی و می
3- براساس نظرهینزهارتمن:
1) ایگو مستقل از نهاد رشد میکند و مستقلانه عمل میکند.
2) ایگو دست پرورده نهاد است و انرژی خود را از نهاد کسب میکند.
3) ایگو نقش خود را از طریق خدمت به نهاد ایفا میکند.
4) ایگو راههای منطقی برای ارضای خواستهای نهاد جستجو میکند.
4- طبق نظر کدام دو روانشناس اصل تقویت و اصل لذت جویی کارکردیکسانی دارند؟
1) دالاردو میلر 2) آیزنگ و کاتل 3) آدلرو یونگ 4) اریکسون وفرام
5- یکیازدلائل رد مفاهیم موردنظرفروید دررشد شخصیت انسان، ازنظرروان شناسان معتقد بهعینیت ودقت درروانشناسی چیست؟
1) اتکاء بیش از حد به ابعاد زیستی در رشد شخصیت 2) اعتقاد افراطی به تثبیت شخصیت در مراحل اولیه رشد
3) عدم امکان اندازه گیری وتحقیق دقیق در این مفاهیم 4) توجه محدود فروید به محیط و تأکید بر خانواده
6- مفهوم «میدان پدیداری» کدام است؟
1) ادراكهاوتجربیاتی که به طور هشیار عمل میکند. 2) آنچه با مفاهیم «من» و «مرا» مطابق است.
3) مجموعه ادراكهایی که با تجربیات فرد همگن است. 4) مجموعه ادراكها واحساسات فرد نسبت به خویشتن و محیط
7- متاارگ در نظریه کاتل صفتی است ....که جنبه .....دارد.
1) عمقی- انگیزشی ومحیطی 2) عمقی- سرشتی
2) سطحی- انگیزشی و سرشتی 4) سطحی- سرشتی
8- کدام روانشناس اصل «برتری جویی» را اصیل ترین انگیزه زندگی میداند؟
1) آدلر 2) راجرز 3) ماری 4) هورنای
9- در دیدگاه هورنای، اضطرابهای دوران کودکی بیشترناشی از چیست؟
1) تضاد خود واقعی و خود آرمانی 2) عدم توفیق در همانند سازیها
3) عدم احساس امنیت 4) داشتن احساس حقارت
10- شباهت نظریههای فرامویونگ بیشتر درتوجه آنها است به:
1) اوضاع و احوال اجتماعی 2) گرایشهاوادراکات
3) تضادهای موجود درعالم 4) تاریخ زندگی بشر

پاسخنامه


1- گزینه ی «3
2- گزینه ی «2»
3- گزینه ی «1» در نظریه هارتمن «خود» ضعیفی که از سوی فروید ارائه شده بود به یک خود نسـبتاً مسـتقل و قـوی تبـدیل
شده است که محور اصلی کوششهای انسان برای ایجاد زندگی پربار و خوشایند در ارتباط بـا انسـانهـای
دیگراست.
4- گزینه ی «1»
5- گزینه ی «3»
6- گزینه ی «4» مجموعه اداركهاو احساسات فرد نسبت به خودو محیط را میدان پدیداری میگویند.
7- گزینه ی «1» متا ارگ صفتی عمیقی است که جنبه انگیزیشـی و محیطـی داردو شـخص در جریـان زنـدگی خـود آن را
کسب میکند.
8- گزینه ی «1» آدلر اصل «برتری جویی» را اصیلترین انگیزه آدمی میداند.
9- گزینه ی «3» در دیدگاه هورنای اضطرابهای دوران کودکی ناشی از عدم احساس امنیت است.
10- گزینه ی «4»

pdfنوع فایل:

سایز: 109kb

تعداد صفحه:8

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تفکر تجسمی:پاورپوینت تفکر تجسمی,دانلود پاورپوینت تفکر تجسمی,دانلود تفکر تجسمی ,تفکر تجسمی ,تحقیق تفکر تجسمی,دانلود تحقیق تفکر تجسمی,پروژه تفکر تجسمی,دانلود پروژه تفکر تجسمی,روانشناسی یادگیری ,پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی):کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان

پاورپوینت مهر و وفا (درس 6 فارسی کلاس دهم):مهر و وفا,پاورپوینت مهر و وفا,دانلود پاورپوینت مهر و وفا,پاورپوینت فارسی کلاس دهم,دانلود پاورپوینت فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم مهر و وفا,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 6 فارسی 1,پاورپوینت درس مهر و وفا,پاورپوینت مهر و وفا

پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی:مقرنس,پاورپوینت مقرنس,دانلود پاورپوینت مقرنس,پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی,دانلود پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی,جایگاه مقرنس در معماری ایران,تاریخچه مقرنس در معماری ایران,اشکال و مدول های بکار رفته در ایجاد مقرنس,نمونه های موفق استفاده از نماد مقرنس در بناهای مدرن

پاورپوینت معماری های – تک:معماری های – تک ,پاورپوینت معماری های – تک ,دانلود پاورپوینت معماری های – تک ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری ,طراحی معماری,پاورپوینت طراحی معماری,دانلود پاورپوینت طراحی معماری

پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP:دانلود پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,تحقیق بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,مقاله بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,فرایند ,تحلیل ,سلسله مراتب, AHP

پاورپوینت فواید اقتصادی آموزش و پرورش:پاورپوینت فواید اقتصادی آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت فواید اقتصادی آموزش و پرورش,پاورپوینت رایگان فواید اقتصادی آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت رایگان فواید اقتصادی آموزش و پرورش,پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی,دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی,پاورپوینت بررسی فواید اقتصادی آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت بررسی فواید اق

پاورپوینت زعفران:زعفران,بررسی زعفران,پاورپوینت زعفران,پاورپوینت بررسی زعفران,دانلود پاورپوینت بررسی زعفران,تحقیق درمورد زعفران,دانلود مقاله زعفران,انواع استفاده از زعفران,خواص و موارد مصرف زعفران,تاریخچه زعفران,کشت زعفران,فواید زعفران,پاورپوینت نحوه کشت زعفران,تاریخچه کشت و گسترش زعفران در ایران

استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهكارها:استانداردهای حسابداری ایران ,حسابداری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی و فیلمش:پاورپوینت مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی,پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی,پروژه مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی,پروژه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی,مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی,بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی,مسجد شیخ صفی الدین,شیخ صفی الدین,شیخ صفی الدین اردبیلی,مسجد صفی الدین,مسجد صفی الدین اردبیلی