لینک مستقیم بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:جاذبه های توریستی ,موانع جذب جهانگردان,منطقه كلیبر,توریست

شرح مختصر:

مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در كشورهای در حال توسعه كه شكل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. بنابراین تردیدی نیست كه همه كشورهای جهان تلاش می كنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در كشور خود داشته باشند.

صنعت گردشگری امروز در اغلب كشورهای جهان، به ویژه جهان سوم، كلید اقتصادی به شمار می رود تا جای که در كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است. و تلاش می شود كه عواملی را كه در گسترش و رونق صنعت گردشگری مؤثرند شناسایی شوند. طرفداران صنعت جهانگردی بر این باوردند كه این صنعت می تواند تنشهای سیاسی را كاهش دهد و برای صلح جهانی عامل تعدیل كنده به حساب آ ید. در حالی که مرزهای خارجی كشورها كم رنگ می شود. پدیده ای به نام «دهكده جهانی» معنا و مفهوم پیدا می كند و بدین گونه دنیا روز به روز كوچكتر و افراد به هم نزدیكتر و صمیمی تر می شوند.

در كشور ما كه عنایت به درآمدهای غیرنفتی از سیاستهای ا قتصادی دولت محسوب می شود. توسعه جهانگردی می تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقی شود، كه در صورت برنامه ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع ارزی قابل توجهی را در اختیار متولیان اقتصادی كشور قرار دهد. عواملی كه جهانگردان را وادار به انتخاب مكانی برای سیاحت در كشورهای خاورمیانه از جمله ایران می نماید. می توان به چند دسته تقسیم نمود كه از بین آنها مهمترین، وجود ویژگیهای خاص بناها و مجموعه های تاریخی است. چرا كه اینگونه مكانهای ویژه، مفاهیم واقعی زندگی و فرهنگ گذشتگان مردمان این مرز و بوم را برای آنها بیان و یا ترجمه می كند. جهانگردان برای رسیدن به چنین هدفی هرگونه هزینه و رنج سفری را از جان دل می پذیرند. ولی آنچه حركت آنها را در این راستا تسریع می نماید. وجود انگیزه های جنبی، سرگرمیها، و وسایل راحتی جهانگرد است كه در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد. در اینجا چنانچه این امر مورد توجه ویژه قرار نگیرد. و عملاً با فقدان یا كمبود آن روبرو باشیم یقیناً تأثیر شدیدی در ایجاد انصراف برای نیل به چنین حركتی خواهد داشت. بنابراین باید نقاط ضعف این صنعت در ایران شناسایی شود. تا شاهد رشد این صنعت باشیم. هنگامی كه با عینك جامعه شناسی به صنعت جهانگردی می نگریم. در می یابیم كه جهانگردی یك ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است كه در تمام طول تاریخ بشر تا عصر صنعت چنین بوده است. ولی چگونگی جلوه های جهانگردی از عصر صنعت تا به امروز این اصل را از صورت عام و فراگیر خود دور كرده است. صنعت با تمام جلوه های فنی و اجتماعی خود بر جهانگردی هم مانند هر چیز دیگر اثرهای آشكار به جا نهاده است. یكی از اثرهای عمده ای كه صنعت جدید و پیامدهای اجتماعی آن بر پدیده جهانگردی فرو نهاده از معناهای فرهنگی آن است. جهانگردی در عصر صنعت و ماشین بیش از آنكه یك حركت فرهنگی باشد یك حركت روانشناختی اجتماعی شده است.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول : کلیات

(1-1)-عنوان پژوهش 4

(1-2)-بیان مسئله 4

(1-3)-اهمیت و ضرورت تحقیق 6

(1-4)-اهداف پژوهش 7

فصل دوم : چارچوب نظری ومفاهیم کلیدی

(2-1)- تعریف مفاهیم 9

(2-1-1)-تعریف لغوی جاذبه 9

(2-1-2)-تعریف لغوی موانع 9

(2-1-3)-تعریف لغوی جهانگرد (توریست) 10

(2-1-4)-تعریف جهانگرد دیدگاههای مختلف 11

(2-2-1)-تعریف لغوی جهانگردی 12

(2-2-2)-تعریف جهانگردی ازدیدگاههای مختلف 12

(2-2-3)-تعریف انواع مختلف جهانگردی 13

(2-2-4)-اشکال عمده جهانگردی 14

(2-2-5)-انواع مسافرت 15

(2-2-6)-انواع کلی جهانگردی 16

(2-3)-آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی 17

(2-4)-چهارچوب تئوریکی پژوهش 23

(2-4-1)-فرضیه های پژوهش 26

(2-4-3)-تعاریف واژه ها و اصطلاحات 27

مدل تحلیلی پژوهش 27

(2-5)-پیشینه تحقیق 30

(2-5-1)-پیشینه تاریخی صنعت توریسم 30

(2-5-2)-عهد باستان 30

(2-5-3)-قرون وسطی 31

(2-5-4)-رنسانس 32

(2-5-6)-انقلاب صنعتی 32

(2-5-7)-جهانگردی در زمان کنونی 33

(2-5-8)-تاریخچه جهانگردی در ایران 34

(2-5-9)-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36

)2-5-10)-تحقیقات انجام شده در داخل کشور 49

(2-6)-توریسم و جهانی شدن 59

(2-6-1)-ویژگیهای جهانی شدن 61

(2-6-2)-عوامل مؤثر بر جهانی شدن 62

(2-6-3)-پیامدها وابزارهای جهانی شدن 62

(2-6-4)-ابعاد جهانی شدن 63

(2-6-5)-واژه گردشگری الکترونیکی 64

(2-7)-مفهوم جامعه شناسی جهانگردی 67

(2-7-1)-شیوه های شناخت جهانگردی 69

(2-7-2)-شناخت چند رشته ای جهانگردی 73

(2-8)-سیاستگزاری و برنامه ریزی گردشگری 73

(2-8-1)-تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری 73

(2-8-2)-سیاستگزاری 75

(2-8-3)-برنامه ریزی 78

(2-8-4)-اهمیت برنامه ریزی جهانگردی 81

(2-8-5)-مدیریت 84

فصل سوم : بررسی وضعیت جغرافیایی ، تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر

(3-1) -موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر 87

(3-2)-بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر 87

(3-3)-بخش اول : جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر 90

(3-3-1)-آب و هوا 90

(3-3-2) -ناهمواریها 91

(3-3-3)-رودها 91

(3-3-4)-رودخانه ارس 91

(3-3-5)-کلیبرچای 92

(3-3-6)-ایلنگه چای 92

(3-4)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر 92

(3-4-1)-منطقه حفاظت شده ارسباران 93

(3-4-2)-آب های معدنی 94

(3-4-3)-مخازن و معادن زیرزمینی 95

(3-5)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر 95

قلعه های تاریخی 96

(3-5-1)-قلعه بابک 96

(3-5-2)-قلعه آوارسین 97

(3-5-3)-قلعه پیغام 98

(3-5-4)-قلغه اغی 98

(3-5-5)-قلعه قلعه کندی 98

(3-6)-برجهای تاریخی شهرستان کلیبر 99

(3-6-1)-برج کلیبر 99

(3-6-2)-برج خانباغی 99

(3-6-4)-برج قارلوجا 99

(3-7)-اماکن مقدّس و مذهبی 100

(3-7-1)-بقعه شاه قاسم 100

(3-7-2)-بقعه شاه حیدر 100

(3-7-3)-بقعه شیخ محمد انصاری 100

(3-9)-قصرهای (کانتور) تاریخی 100

(3-9-1)-قصر آینالو 100

(3-9-2)-کانتور وینق 100

(3-10)-پلهای تاریخی 101

(3-10-1)-پلهای تاریخی خدآفرین 101

(3-11)-گورستان اسکو 101

(3-11-1)-مسجد کلاسور 102

(3-11-2)-مسجد جامع کلیبر 103

(3-11-3 )- حمام خزنه کلیبر 103

(3-12)-مکانهای ورزشی 103

(3-12-1)-مکان سوارکار قرقیه 103

(3-12-2)-کوهستان بذ (کوهنوردی) 104

(3-13)-صنایع دستی 104

(3-13-1)-قالیبافی 105

(3-13-2)-گلیم و جاجیم بافی 105

(3-13-3)-فرشبافی 105

(3-13-4)-خورجین 105

(3-13-5)-ورنی بافی 106

فصل چهارم : روش تحقیق

(4-1)-نوع روش تحقیق 108

(4-2)-ابزار جمع آوری داده ها 108

(4-3)-نحوه استخراج داده ها 109

(4-4)-اعتبار و روایی تحقیق 109

(4-5)-شیوه های تجزیه و تحلیل 111

(4-5)-نمونه گیری 111

(4-6)-واحد آماری 112

(4-7)-محدودیتهای تحقیق 112

فصل پنجم : یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات

(5-1)-آمار توصیفی 115

(5-2)-آمار تحلیلی 184

فصل ششم:نتیجه گیری

(6-1)-خلاصه تحقیق 227

(6-2)-نتیجه گیرى 228

(6-3)-ارائه پیشنهادات 229

(6-4)-منابع وماخذ 233

(6-5)-فهرست پایان نامه ها 239

(6-6)-ضمایم 197

بررسی برخی ازعوامل موثر بر عدم جذب جهانگردان به كشور

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تخلیه ید چیست:پاورپوینت تخلیه ید چیست,دانلود پاورپوینت تخلیه ید چیست,پاورپوینت رایگان تخلیه ید چیست,پاورپوینت خلع ید چیست,پاورپوینت تعریف تخلیه ید چیست,پاورپوینت مفهوم تخلیه ید چیست,پاورپوینت آشنایی با تخلیه ید,دانلود تخلیه ید چیست,تخلیه ید چیست,پروژه تخلیه ید چیست,تحقیق تخلیه ید چیست,دانلود پاورپوینت خلع ید چیست,دانلود پاورپوینت تعریف تخلیه ید چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم تخلیه ید چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با تخلیه ید,

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی:پروژه حسابداری مالی, شرکت تولید ماکارونی

پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing:دانلود پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing,پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ ,روش مهاربندی نیلینگ,Soil nailing,مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing,nailing,پاورپوینت نیلینگ,پاورپوینت روش مهاربندی نیلینگ,پاورپوینت دیوار Soil Nail

ضرر و فعل زیانبار:ضرر , فعل زیانبار,خسارت,زیان,ضرر معنوی,سببیت,ترک فعل,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ضرر و فعل زیانبار,پژوهش ضرر و فعل زیانبار,تحقیق ضرر و فعل زیانبار,پروژه ضرر و فعل زیانبار,دانلود مقاله ضرر و فعل زیانبار,دانلود پژوهش ضرر و فعل زیانبار,دانلود تحقیق ضرر و فعل زیانبار,دانلود پر

پاورپوینت آسیب های اجتماعی:پاورپوینت آسیب های اجتماعی,دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی,دانلود آسیب های اجتماعی,پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی ,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی ,دانلود آسیب شناسی اجتماعی ,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

موسیقی و تاثیر آن بر جوانان:پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پایان نامه موسیقی و تاثیر آن بر جوانان,پژوهش موسیقی و تاثیر آن بر جوانان,مقاله موسیقی و تاثیر آن بر جوانان,تحقیق موسیقی و تاثیر آن بر جوانان,پروژه موسیقی و تاثیر آن بر جوانان

پاورپوینت آموزشی اجرای کناف:پاورپوینت آموزشی اجرای کناف,کناف,اجرای کناف,آموزش اجرای کناف,دانلود پاورپوینت آموزشی اجرای کناف,پاورپوینت آموزش اجرای کناف,دانلود پاورپوینت آموزش اجرای کناف

مبانی نظری خودپنداره ، اثرات خود پنداره بر رفتار:مبانی نظری خودپنداره،اثرات خود پنداره بر رفتار,مبانی نظری خودپنداره,اثرات خود پنداره بر رفتار,مبانی نظری اثرات خود پنداره بر رفتار,مبانی نظری ,خودپنداره,اثرات خود پنداره بر رفتار

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی:ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی,مقاله,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان :پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان,بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان,استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان,تحقیق استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان,مقاله استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان,پروژه استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان