لینک مستقیم فایل مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی
توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:فیزیک
برای اینکه قوانین فیزیک در تمام نقاط جهان بهکار برده شوند لازم است که کمیتهای مختلفی که این قوانین بر حسب
آنها تعریف میشوند، بر حسب یکاهای استانداردی تعریف شوند. این استانداردها باید اولاً در دسترس کسانی باشند کـه
میخواهند استانداردهای ثانویه خود را مدرج کنند، ثانیاً با گذشت زمان یا تغییر در شرایط محیط، تغییرناپذیر باشند.
بهطور کلی لازم نیست برای هر کمیت فیزیکی، استاندارد اندازهگیری تعریف کنیم، میتوان بعضی از کمیتها را بنیـادی
در نظرگرفت، و استاندارد سایر کمیتها را از کمیتهای بنیادی به دست آورد.
در جدول زیر یکاهای اصلی معرفی شده توسط دستگاه بین المللی یکاها و نحوه بیان آنها آمده است
1
:
نام نماد کمیت تعبیر
متر m طول
"متر طول مسیری است که نور در خلا در بازه زمانی 299792458/1 ثانیه طی
میکند ".
Resolution 1 CR 97)1983) هفدهمCGPM
"کیلوگرم یکای جرم است؛ برابر جرم نمونه◌ٔ بینالمللی کیلوگرم". کیلوگرم kg جرم
(1901 CR 70)سومCGPM
ثانیه s زمان
"ثانیه برابر است با مدت 9192631770 ارتعاش تابشی (مشخص) که از ایزوتوپ
معینی از اتم سزیم گسیل میشود".
Resolution 1; CR 103) 1967/68 ) سیزدهمCGPM
"این تعریف در مورد اتم سزیم در دمای 0 کلوین است".
1997 درCIPM
آمپر A جریان الکتریکی
"یک آمپر شدت جریانی است که اگر از دو سیم نازك راست به طول بینهایت
که به فاصله◌ٔ یک متر و به موازات هم در خلأ قرار دارند، بگذرد، به هر متر از
سیمها نیروی 7
-
2´10 نیوتون وارد شود".
1948) نهمCGPM
"یک کلوین برابر 273٫16/1 دمای نقطه◌ٔ سهگانه◌ٔ آب است". کلوین K دمای ترمودینامیک
Resolution 4; CR 104)68/1967 (سیزدهمCGPM
مول mol مقدار ماده
"یک مول جرم دستگاهی است که تعداد اجزای سازنده◌ٔ آن (تعداد اتم،
مولکول، یون، ...) برابر تعداد ات مهای موجود در 0٫012 کیلوگرم کربن 12 باشد؛
نماد آن «mol» است .
کاندلا cd شدت تابش

اگر بعضی ویژگیهای فیزیکی را بخواهیم بر حسب یکاهای SI بیان کنیم، اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچکی را به دست
میآوریم. کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر برای راحتی، پیشوندهای جدول زیر را توصیه کرده است

نمونه سوالات تستی بردار وحرکت یک بعدی
-1 قطاری از حالت سکون به راه میافتد و با شتاب ثابت به حرکت ادامه میدهد. در یک لحظه سرعتش m/s
9 و پس از طی مسافت 50 متر سرعتش به 15 m/s میرسد. شتاب این قطار و مـدت زمـان لازم بـرای طـی
مسافت 50 متر به ترتیب برابر کدام گزینه خواهد بود؟
1(
2
(2 2/1 s ، 11/4 m/s 2
3( 2/4 s ، 44/1 m/s 2
4( 1 s، 4 m/s 2
2 4/ s ، 1 m/s
-2 شخصی از پنجره ای به بلندی 5/1 متر توپی را میبیند که به طرف پایین برمیگردد. اگر کل مـدت زمـانی
که توپ در معرض دید شخص بودهاست 1 ثانیه باشد، توپ تا چه ارتفاعی ازلبه بالایی پنجره بالاتر رفته است؟
متر 0154/0 (4 متر 154/0 (3 متر 0145/0 (2 متر (1 1
-3 شخصی توپی را با سرعت اولیه 12 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می کند با صرف نظر از مقاومـت هـوا،
زمان رسیدن توپ به بالاترین نقطه، ارتفاع اوج و زمان رسیدن توپ در نقطه ای به فاصله 5 متری بالای نقطه
پرتاب برابر کدام گزینه خواهد بود؟
ثانیه 53 ،متر 3/7 ،ثانیه (1 2 ثانیه 53/0 ،متر 3/7 ،ثانیه 1(2/1
ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (1 4 ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (2/1 3
-4 جسمی دو قطعه مساوی ده متری متوالی از مسیرش، s، را با شتاب ثابت میپیماید. اگـر اولـین قطعـه در
= 1 و دومین قطعه در مدت 2 = 22 s/t پیموده شود، شتاب جسم برابر کدام گزینه خواهد بود؟

نوع فایل: Pdf
سایز: 4.14Mb
تعداد صفحه:245

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شبکه های بی سیم:شبکه های بی سیم ,تحقیق شبکه های بی سیم ,مقاله شبکه های بی سیم ,گزارش شبکه های بی سیم ,بررسی شبکه های بی سیم ,انواع شبکه های بی سیم

تست نامیدن اسامی و افعال:تست نامیدن اسامی و افعال,پردازش واژگان,پردازش معنایی,درونداد واژگانی,برونداد واژگانی,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌:مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌,مقاله مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌,تحقیق مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌,پژوهش مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌, پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تح

مبانی نظری وپیشینه تحقیق استاندارد ایزو:مبانی نظری وپیشینه تحقیق استاندارد ایزو ,مبانی نظری پایان نامه استاندارد ایزو ,مبانی و پیشینه نظری استاندارد ایزو ,فصل دوم پایان نامه استاندارد ایزو ,مبانی نظری استاندارد ایزو ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استاندارد ایزو ,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش استاندارد ایزو ,استاندارد ایزو

پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی سازه:دانلودپاورپوینت ترمیم و تقویت سازه ها,بهسازی سازه ایی,مقاوم سازی سازه ها,کامپوزیت هایFRP,دمپر,پاورپوینت مقاوم سازی و بهسازی سازه,روش های تقویت و مقاوم سازی سازه,روش های تقویت پی,تقویت تیر و ستون,بهسازی سازه,پاورپوینت ترمیم سازه,پاورپوینت بهسازی

مبانی نظری حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام،:مبانی نظری حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام،,مبانی نظری حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام,مبانی نظری حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام,مبانی نظری حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام,مبانی نظری, حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق فرهنگی شهروندان از دی

ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان:سبکهای یادگیری وابسته , نابسته,پیشرفت تحصیلی ,زبان فارسی ,دانش آموزان ,دانش آموز دو زبانه, پیشرفت تحصیلی زبان فارسی,سبک یادگیری وابستهنابسته به زمینه,دوزبانگی, دوره راهنمایی, جنسیت

پاورپوینت روش های کنترل آب زیرزمینی در گودبرداری:دانلود پاورپوینت روش کنترل آب زیرزمینی,گودبرداری,زهکشی گود,معرفی سیستم های نوین کنترل آب زیر زمینی,آب زیرزمینی در گود برداری,پاورپوینت روش های انحراف آب از گود,آب کشی گود

پاورپوینت خاستگاه روان ‌شناسی:خاستگاه روان ‌شناسی,پاورپوینت خاستگاه روان ‌شناسی,دانلود پاورپوینت خاستگاه روان ‌شناسی,آغاز روان ‌شناسی,پاورپوینت آغاز روان ‌شناسی,دانلود پاورپوینت آغاز روان ‌شناسی,تاریخچه روان‌ شناسی,پاورپوینت تاریخچه روان‌ شناسی,دانلود پاورپوینت تاریخچه روان‌ شناسی,روانشناسی,پاورپوینت روانشناسی ,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق روانشناسی,دانلود تحق

گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه:گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه ,کاراموزی دفتر فنی پارسه ,کارورزی دفتر فنی پارسه ,دانلود گزارش کارآموزی دفتر فنی پارسه