لینک دانلود فایل بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:بینایی سه بعدی ,نور ساختار یافته ,الگوی رنگی,تحقیق,پروژه,مقاله,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

هدف از این پروژه استخراج پروفایل سه بعدی اجسام به استفاده از روش نور ساختار یافته ااست.

با توجه به بررسی های انجام شده نور ساختار یافته دارای مزایای ویژه ای می باشد . برای مثال سیستمهای مبتنی بر اُپتیک معمولا دارای هزینه پایین تری هستند . همچنین سیستم های بینایی استرﻳو ( شامل دو دوربین ) یا استریو فتو گرامتری برای سنجش برد کوتاه دارای کاربردهای زیادی می باشد . اما این سیستم در اندازه گیری فواصل کوتاه دارای نواقص و مشکلات مربوط به خود است . این مطلب باعث شده روشهای نور ساختار یافته در فواصل کوتاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد . وجود کدینگ در نور ساختار یافته و کاربرد آن در تناظر یابی باعث بالاتر رفتن ضریب اطمینان می شود . برای راه اندازی این سیستم نیاز به یک پروژکتور LCD و یک دوربین تصویر برداری است که با توجه به الگو از آن می توان برای بازسازی اجسام متحرک نیز استفاده کرد . در این میان نقش اساسی را الگوریتم و نرم افزار نوشته شده برای پردازش ها و اندازه گیریها برعهده دارد . مراحل کاری این سیستم در فلوچارت به صورت کلی آورده شده است .

این سیستم دارای کاربردهای فراوانی در استخراج مدل سه بعدی اجسامی از قبیل آثار هنری ، ایجاد مدل کامپیوتری از عروسکها و مجسمه ها در کاربردهای انیمیشن سازی دارد . همچنین دارای کاربردهای قابل تطبیق، در سیستم های پزشکی و برخی مسائل صنعتی مانند مهندسی معکوس نیز می باشد .

فهرست مطالب:

چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی

1-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1-2- روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1-2-1- روش استریوفتوگرامتری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1-3- روشهای فعال بینایی سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1-3-1- بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1-3-2- بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1-3-2-1- روش ارسال امواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1-3-2-2- روش های انعکاسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1-3-2-2-1- رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1-3-2-2-2- رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1-3-2-2-2-1 رادار تصویر برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1-3-2-2-2-2- روشهای اینترفرومتریک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1-3-2-2-2-3- استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال . . . . . . . . . . . . . . 27

1-3-2-2-2-4- استریوی فعال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1-3-2-2-2-5- راستراستریوفتوگرامتری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1-3-2-2-2-6- سیستم مجتمع تصویر برداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1-3-2-2-2-7- تکنیک نور ساختار یافته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1-4- مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1-5- نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو

2-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2-2- روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2-2-1- الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2-2-2- الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2-2-2-1- روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی) . . . . . . . . . . 42

2-2-2-1-1- کدینگهای باینری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2-2-2-1-2- کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2-2-2-1-3- کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2-2-2-1-4- کدینگ با استفاده از همسایگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2-2-2-2- روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی) . . . . . . . . . 48

2-2-2-2-1- کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2-2-2-2-2- کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn[1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2-2-2-2-3- کدینگ بر اساس منطق M-Arrays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2-2-2-3- کدینگ مستقیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2-3- نتیجه گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

فصل سوم :پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر

3-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3-2- تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn. . . . . . . . . . . . . . . . 59

3-3- تابش الگو و عکسبرداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3-4- پردازش تصویر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3-4-1-دوسطحی سازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3-4-2- تشخیص لبه ها و اسکلت بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3-4-3- نازک سازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3-4-4 نقاط تقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3-4-5- شناسایی خطوط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3-5- نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

فصل چهارم :

شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی

4-1- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4-2- شبکه عصبی و شناسایی رنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4-2-1- مسئله تغییر رنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4-3- طراحی شبکه عصبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4-4- مسئله تطابق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4-5- بازسازی سه بعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4-6- بررسی خطاهای موجود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4-6-1- تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4-6-2- ناپیوستگی های تصویر رنگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4-6-3-خطای همپوشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4-7- نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5-2- انتخاب روش و پیاده سازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5-3- پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

پیوست الف : نرم افزار تهیه شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

پیوست ب : مثلث بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

مراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی:بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی,چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم,برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی,دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم,مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم,مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه,احزاب و انتخابات مجلس چهارم,پ

پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی:پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید و دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پروژه پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود کتاب پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خر

طرح توجیهی- امكان سنجی تولید كیف چرمی:طرح توجیهی,امكان سنجی,تولید كیف چرمی

نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی:نقش روابط عمومی,روابط عمومی,گسترش افكار عمومی,افكار عمومی,نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی,تحقیق روابط عمومی,مقاله افكار عمومی,بررسی گسترش افكار عمومی,ارتباط جمعی یا عمومی,تحقیق نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی,دانلود مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود

پاورپوینت مبانی جغرافیای روستایی:دانلود پاورپوینت مبانی جغرافیای روستایی,مبانی جغرافیای روستایی,پاورپوینت بررسی جغرافیای روستایی,جغرافیای روستا,پاورپوینت آشنایی با مبانی جغرافیای روستایی,پاورپوینت مبانی جغرافیای روستایی,استراتژی های توسعه روستایی

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست:پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست,پاورپوینت رایگان برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت رایگان برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود برنامه ریزی آموزشی چیست,برنامه ریزی آموزشی چیست,تحقیق برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود تحقیق برنامه ریزی آموزشی چیست,پروژه برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود پروژه برنامه ریزی

بررسی و معرفی پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری جزیره قشم:پتانسیل های گردشگری جزیره قشم,گردشگری پایدار,عجایب هفتگانه خلیج فارس

انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن:دانلود تحقیق انحرافات جنسی علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن, دانلود, انحرافات جنسی علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی وپیامدهای آن,دانلود کتاب ,فروشگاه اینترنتی,کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,,پروژه ,مقاله ,تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه

پاورپوینت طرح اختلاط بتن:طرح، اختلاط،بتن

پاورپوینت تزئینات در معماری:پاورپوینت تزئینات در معماری,دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری,پاورپوینت معماری و عمران,دانلود پاورپوینت معماری و عمران,پاورپوینت دانشجویی تزئینات در معماری,دانلود پاورپوینت دانشجویی تزئینات در معماری,مقاله دانشجویی تزئینات در معماری,پژوهش دانشجویی تزئینات در معماری,تحقیق دانشجویی معماری و عمران,پروژه دانشجویی معماری و عمران,جایگاه نقوش