کاملترین فایل شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر
کلمات کلیدی:سازگاری,انگیزش ,خودادراكی ,دانش آموزان ,اختلال یادگیری

شرح مختصر: هدف:شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمایی مدارش شهر مراغه و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری همین شهر است. نمونه مورد تحقیق شامل 60 دانش آموز عادی و 60 دانش آموز دارای اختلال یادگیری است و نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت.

روش تحقیق: علی-مقایسه ای

ابزارهای تحقیق: شامل پرسشنامه های خودسنجی مقیاس ادراك هارتر، سازگاری(Aiss) ، منبع كنترل راتر و حودگردانی تحصیلی بود

نتیجه پژوهش: كه با مقایسه این دو گروه مشخص شد كه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نسبت به دانش آموزان عادی، خودادراكی ، شایستگی شناختی و اجتماعی، سازگاری و انگیزش پایین تری دارند و دارای منبع كنترل بیرونی هستند.

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغیرهای پژوهش

تعریف متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم: مرور پیشینه

مرور مبانی نظری

تاریخچه اختلالات یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

طبقه بندی ناتوانی های یادگیری

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی

ناتوانیهای یادگیری غیركلامی

علل اختلالات یادگیری

ارتباط علت شناسی با آموزش و پرورش

نظریه های مربوط به اختلالات یادگیری

نظریه غلبه طرفی مغز

نظریه شناخت گرایان

نظریه روانكاوان

نظریه كوتاهی دامنه توجه

نظریه فرابری آگاهیها

نظریه تاخیر در رشد

نظریه ضایعات خفیف مغز

نظریه چند عاملی

برآورد درصد شیوع اختلالات یادگیری

اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی و بزهكاری

نظریات مختلف درباره علل موفقیت و شكست

ادراكات اجتماعی

ناتوانیهای یادگیری و بزهكاری نوجوانی

نظریه های علی

نظریه های غیر علّی

دیدگاه های نظری درباره سازگاری و ناسازگاری

دیدگاه روانی-اجتماعی سازگاری

نظریه یادگیری

نظریه یادگیری اجتماعی

ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در سازگاری

خصوصیات سازگاری

ادراك خود و حرمت خود یا عزت نفس

نظریه های خود

انگیزش

ارتباط انگیزش با یادگیری و عملكرد

نظریه های انگیزش

نظریه خودمختاری

رشد خودمختاری

نظریه های شرطی سازی

مرورتحقیقات ایرانی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه و نمونه پژوهش

ابزارهای پژوهش

مقیاس ادراك هارتر(HPCS)

ساختار ماده ها

نمره گذاری

شیوه اجرا

بررسی شاخص های آماری ابزار پژوهش

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

نمره گذاری نسخه استاندارد

نمره گذاری نسخه مخصوص دانش آموزان LD

اعتبار و پایایی

مقیاس منبع كنترل درونی-بیرونی راتر

كاربرد مقیاس

نمره گذاری و كلید آزمون راتر

پایایی و روایی مقیاس كانون كنترل راتر

پرسشنامه سازگاری (AISS)

نمره گذاری

پایایی آزمون

اعتبار

نرم ها

روش گردآوری داده ها

طرح پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف آماری داده ها

شاخص های آمار توصیفی

استنباط آماری داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیشنهادات عملی

فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سنگ شكن:پاورپوینت بررسی سنگ شكن,سنگ شكن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری:پایان نامه پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری ,پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری ,درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری ,سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,د

دانلود پاورپوینت انتظارعدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان):دانلود پاورپوینت انتظارعدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان),عدالت,معانی عدل ,چهار معنی یا چهار کاربرد برای کلمه عدل عبارت است از ,تصمیمات و رفتارهای مدیریت باید با رعایت حقوق موارد زیر باشد ,عدالت در سازمان ,اهمیت رعایت عدالت ,انواع عدالت سازمانی ,عدالت توزیعی ,عدالت رویه ای ,تعریف عدالت رویه ای ,مدلهای

پاورپوینت زندگینامه استاد محمدکریم پیرنیا:دانلودپاورپوینت زندگینامه استاد محمدکریم پیرنیا,پاورپوینت زندگینامه استاد محمدکریم پیرنیا,معرفی استاد محمدکریم پیرنیا,پدر معماری ایران,استاد محمدکریم پیرنیا,پاورپوینت معرفی استاد محمدکریم پیرنیا,پاورپوینت زندگینامه استاد پیرنیا,معرفی معمار

پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر:دانلود پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر,تكنيک های ارزيابی پوسچر,ارگونومی بدن انسان,پوسچر كمر,پوسچر بازو,پوسچر پا,پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر,پاورپوینت پوسچر,پاورپوینت آشنایی با پوسچر,پزشکی

پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران:دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران,طرح تفضیلی منطقه6 تهران,پروژه طرح تفضیلی,پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه6 تهران,طرح تفضیلی تهران,بررسی طرح تفضیلی منطقه6 تهران,پاورپوینت معماری,طرح تفضیلی,پاورپوینت مطالعه طرح تفضیلی منطقه6 تهران,منطقه6

طرح توجیهی تولید قاب عینک:طرح توجیهی تولید قاب عینک

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ):مسئولیت اجتماعی کارکنان,مشتریان,سرمایه گذاران,جامعه,محیط زیست و تامین کنندگان,عملکرد مالی و غیر مالی,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه مدیریت,مدیریت,پروژه مدیریت

پاورپوینت علم اقتصاد:اقتصاد چیست,علم اقتصاد چیست,پاورپوینت اقتصاد,پاورپوینت علم اقتصاد,اقتصاد خرد,اقتصاد کلان,پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان,پاورپوینت علم اقتصاد چیست,اقتصاد,پاورپوینت

مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد مدیران:اشتیاق شغلی,اشتیاق شغلی و عملکرد مدیران,مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد مدیران (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد مدیران