کاملترین فایل جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی
کلمات کلیدی:دانلود جزوه زبان تخصصی(علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود جزوه ، زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود ، جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) ،رشته کشاورزی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

ریزش برگ، غنچه، گل و میـوه
میشود.
درون جذبی absorption
-1فرآیندی کـه بـا آن آب بـه
منفذهای خاك وارد میشود.
-2جذب آب، گاز و مواد غذائی
و غیره در گیاه.
بی کاسه گل acalyculate
ویژگی گلی که فاقد کاسه گـل
است.
خاردار میوه acanthocarpous
ویژگـی گیـاهی کـه شـاخه آن
خاردار است.
acaricide
کنه کش (syn: miticide)
هر مخلوط یا ترکیب شـیمیائی
که میتواند کنهها را بکشد.
ا. بی. ا ABA
کنه شناسی acarology
رشتهای از جانور شناسی که به
بررسی کنهها میپردازد.
بی بر acarpous
ویژگی گیاهی کـه میـوه تولیـد
نمیکند.
بیساگ acaulescent
جوانه فرعی accessory bud
جوانـهای کــه در کنـار جوانــه
اصلی میروید.
میوه کاذب accessory fruit

مجموعه تست
PART A: Vocabulary
Directions: Choose the number of the answer (1) (2) (3) or (4) that best completes the
sentence. Then mark your choice on your answer sheet.
1- We have …………. All the latest safety features into the design so there is no need
to worry. About the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2- She’s working for an overseas …………… of the company and earning a huge
salary for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3- Manh experts ………….. rewarding your child for good behavior but few would
suggest punishement for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4- Malnutrition in the region is quite ………… affecting up to 78% of children
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) inconsistent 4) obligatory
5- The explosion was of such ……….. that it was beard five miles away; it smashed
shop windows all around the area.
1) intensity 2) deviation 3) enthusiasm 4) complement
6- Like any other activity there are risks ………….. in almost every sport even in
the so-called safe sports.
1) inherent 2) possessive 3) proportional 4) foundational

پاسخنامه
1- گزینه ی «4» صحیح است.
مشتق شدن=derive چیزی را در جایی یا چیزی قرار دادن = To incorporate sth into sth
در برداشتن=comprise تشکیل شدن=Consist
معنای جمله: ما تمامی آخرین جنبههای ایمنی را در طرح قرار دادهایم، پس احتیاجی به نگرانی در آن مورد نیست.
2- گزینه ی «3» صحیح است.
لـوازم فرعـی=accessory شـعبه=subsidiary احتیـاج – توانـایی=Authority
تکمیلی=supplementary
معنای جمله: او برای یک شعبه خارجی شرکت کار میکند و حقوق بسیاری به نسـبت کارمنـدی بـا سـابقه او دریافـت
میکند.
3- گزینه ی «4» صحیح است.
نسبت دادن=attribute ترمیم کردن=Amend
دفاع کردن- طرفداری کردن=advocate فراگرفتن=acquire
معنی جمله: بسیاری از متخصصین طرفداری میکنند از این که به خاطر عمل خوب به بچه پاداش داده شود، امـا تعـداد
کمتری تنبیه به خاطر عمل بد را پیشنهاد میکنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران:اشاعه نرخ ارز , اقتصاد ایران,اثر اشاعه­ای ,نرخ ارز ,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,تورم ,VAR, توابع عکس ­العمل

پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81:پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 81 63 اسلاید,پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 81,افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی

پاورپوینت نظریه روابط شی مارگارت ماهلر:پاورپوینت نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,دانلود پاورپوینت نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,پاورپوینت نظریه روابط شی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه روابط شی چیست,دانلود نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,تحقیق نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,دانلود تحقیق نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,پروژه نظریه روابط شی مارگارت ماهلر,دانلود پروژ

پاورپوینت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی:جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,پاورپوينت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,دانلود پاورپوينت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,نازک کاری ساختمان های بتنی,جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان,نازک کاری ساختمان,پاورپوینت عمران,عمران

مبانی نظری هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی:مبانی نظری هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی,مبانی نظری هورمون رشد,مبانی نظری گرلین، تمرینات تناوبی,مبانی نظری تمرینات تناوبی,مبانی نظری, هورمون رشد, گرلین, تمرینات تناوبی

پاورپوینت نظریات شخصیت:پاورپوینت نظریات شخصیت,دانلود پاورپوینت نظریات شخصیت,دانلود نظریات شخصیت,نظریات شخصیت,روانشناسی شخصیت,پاورپوینت روانشناسی شخصیت,دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت,نظریه های شخصیت ,دانلود نظریه های شخصیت,دانلود پاورپوینت نظریه های شخصیت,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق نظریات شخصیت

تحقیق بررسی انگیزش:انگیزش,تحقیق انگیزش,بررسی انگیزش,انگیزش چیست,انگیزش در كلاس درس,تحقیق انگیزش در كلاس درس,تعریف انگیزش,نگرشهای اولیه به نگرش,تئوریهای انگیزش,مقاله ایجاد انگیزش در كلاس درس,دانلود مقاله بررسی انگیزش,تحقیق درمورد انگیزش,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور:پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور,دانلود پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,دانلود پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,پاورپوینت نظریه مک گریگور,دانلود پاورپوینت نظریه مک گریگور,دانلود نظریه X و Y مک گریگور,نظریه X و Y مک گریگور

پاورپوینت امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی:پاورپوینت امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی , دانلود پاورپوینت امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی , پاورپوینت رایگان امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی,دانلود رایگان پاورپوینت امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی ,پاورپوینت پاورپوینت امنیت تجهیزات و پروتکلهای سوئیچینگ و مسیریابی ,دانلود پاورپوینت ام

مولوی:سرگذشت و احوال مولوی ,مولوی چه می گوید,مسلك عرفانی و افكار و عقاید مولوی ,پایه اصلی مسلك و طریقه عرفانی مولوی ,رسالت عرفانی و ادبی مولوی ,عشق از دیدگاه مولوی ,پیر از دیدگاه مولانا ,جام جم از دیدگاه مولانا,دوره ی اول زندگانی با شخصیت اول مولوی ,دوره ی دوم و شخصیت دوم مولوی ,شخصیت سوم و فعلیت نهایی مولوی ,افكار و عقاید مولوی ,شعار مسلك