خرید آنلاین فایل بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
کلمات کلیدی:رویکردهای تدریس ,اقدام پژوهی معلمان

آموزش به آن تعامل فکری و هوشی، اطلاق می‌شود که با استدلال،شواهد،و نتیجه گیری همراه باشد.(فتحی آذر1382)که از یک سو هدف غایی آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی پروراندن انسان‌هایی است خداگونه که در اثر دور شدن از رذایل و آلودگی‌ها، استعدادهای عالیه‌ی روحشان شکوفا شده و چنان به کمالات روحی و فضائل انسانی آراسته شوند که لیاقت رسیدن به سعادت جاوید را کسب کنند و از سوی دیگر سایر نظام‌های آموزش و پرورش جهانی رسالت تعلیم و تربیت را پرورانیدن انسانی پرسش جو می‌داند که می‌خواهد از قیدهای بی‌‌‌‌شمار و گوناگون وجودی‌اش رها گردد، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، به رموز موقع فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی می‌کند تا آن جا که ممکن است آشنا شود، با دنیا و انسان‌هایش مرتبت گردد، زندگی دهد، زندگی کند و حیات خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد.(صفوی1386)

حال که هدف و رسالت تعلیم و تربیت انسان سازی است، باید دید که این وظیفه را چه نهادها و افرادی بر عهده دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز می‌کند و در طول زندگی آن را ادامه می‌دهد. بخشی از آموختنی‌ها به صورت غیر عمدی و یا تصادفی در خانواده و جامعه صورت می‌گیرد و بخشی دیگر به نهادها و موسسات رسمی از قبیل مدرسه و انجمن‌ها سپرده می‌شود. در این میان ، مدرسه بیشترین سهم را بر عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده معلمین واگذار می‌گردد و آن‌ها هستند که باید بتوانند دانش‌آموزان را به درستی تربیت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند. در میان مجموعه فعالیت‌هایی که برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان انجام می‌شود، بیشترین سهم به تدریس معلم در کلاس درس اختصاص می‌یابد. تدریس را می‌توان به فعالیت‌های دو جانبه‌ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد و هدفش یادگیری است، تعریف کرد. این فعالیت چنانچه منتج به یادگیری شود، برای شاگرد موثر و مفید خواهد بود. بنا به تعریف ، هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است. (صفوی، 1386)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2- شرح و بیان مسأله:3

1-3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 4

1-4- اهداف پژوهش.... 6

1-4-1- هدف کلی.. 6

1-4-2- اهداف جزئی:6

1-5- تعاریف نظری و عملیاتی:7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- رویکردهای تدریس.... 12

2-2-1- رویکرد مدیریتی.. 14

2-2-1-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد مدیریتی(اجرایی)18

2-2-2-رویکرد تسهیل گر. 18

2-2-2-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد تسهیل‌گر. 21

2-2-3- رویکرد آزاداندیشانه. 21

2-2-3-1-دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد آزاداندیشانه. 26

2-3- تدریس رهایی‌بخش.... 26

2-4- چهارچوب مشترک: رشدها (ر ش د ه ا)28

2-5- استفاده از ر ش د ه ا در رویکردهای تدریس.... 29

2-6- خلاصه‌ای از رشدها در سه رویکرد. 30

2-7- پژوهش در عمل.. 31

2-8- تحقیقات مرتبط با موضوع. 39

2-8-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-8-2- یافته‌های خارجی.. 39

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه. 43

3-2- روش تحقیق.. 43

3-3- جامعه آماری.. 44

3-4- تعیین حجم نمونه. 44

3-5- روش نمونه گیری.. 45

3-6- ابزار اندازه‌گیری.. 45

3-7- پایایی پرسشنامه‌ها46

3-8- روایی پرسشنامه ها46

3-9- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها47

3-9-1- ضریب همبستگی پیرسون:47

3-9-2- آزمون t تک متغیر:47

3-9-3- آزمون تحلیل واریانس:47

3-9-4- آزمون كمترین تفاوت معنادارLSD:48

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 67

5-2- بیان نتایج به وسیله تفكیك فرضیه های تحقیق :67

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 69

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 70

5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 70

5-6- پیشنهادات کاربردی.. 70

فصل ششم: منابع

6-1- فهرست منابع. 72

ضمائم.. 74

فهرست جداول

جدول 4-1 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 50

جدول شماره 4-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 52

جدول 4-3- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 53

جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 54

جدول شماره 4-5- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 55

جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 56

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 57

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 58

جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 59

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 60

جدول شماره 4-11- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 61

جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 62

جدول 4-13- میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 63

جدول شماره 4-14- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 64

جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 65

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- میانگین نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 51

نمودار 4-2- میانگین نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 54

نمودار 4-3- میانگین نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 57

نمودار 4-4 : میانگین نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 60

نمودار 4-5- میانگین نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 63

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت آموزش نرم افزار Mike 11:دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار Mike 11 ,آموزش نرم افزار Mike 11 ,Mike Zero,هیدرودینامیکی ,رسوب,رواناب,هیدرولوژی,پاورپوینت آموزش نرم افزار Mike 11 ,رودخانه,مرفولوژیکی رودخانه ,پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Mike 11

پاورپوینت ذخيره‌سازي انرژي در معماري سنتي:پاورپوینت ذخيره‌سازي انرژي در معماري سنتي,پاورپوینت, ذخيره‌سازي انرژي در معماري سنتي,ذخيره‌سازي انرژي , معماري سنتي

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم:مصطلحات, اسلامی ,اصطلاحات,وضع,اموی,عباسی

پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک:دانلود پاورپوینت فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,طراحی پلی کلینیک,بررسی دیاگرام های مجموعه,پاورپوینت فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,دیاگرام روابط کلی در پلی کلینیک,پاورپوینت طراحی پلی کلینیک

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشكيل،تقسيم سود،انحلال):پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری

مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی:دانلود مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی,بهداشت و سلامت روانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

بررسی هیجان از دید روانشناسی:دانلود مقاله بررسی هیجان از دید روانشناسی,خرید مقاله بررسی هیجان از دید روانشناسی,خرید و دانلود مقاله بررسی هیجان از دید روانشناسی,دانلود و خرید مقاله بررسی هیجان از دید روانشناسی,دانلود رایگان مقاله بررسی هیجان از دید روانشناسی,دانلود رایگان تحقیق بررسی هیجان از دید روانشناسی,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,

پاورپوینت اقتصاد باز چیست:پاورپوینت اقتصاد باز چیست,دانلود پاورپوینت اقتصاد باز چیست,پاورپوینت رایگان اقتصاد باز چیست,دانلود پاورپوینت رایگان اقتصاد باز چیست,پاورپوینت تعریف اقتصاد باز,دانلود پاورپوینت تعریف اقتصاد باز,پاورپوینت مفهوم اقتصاد باز,دانلود پاورپوینت مفهوم اقتصاد باز,پاورپوینت استراتژی اقتصاد باز چیست,دانلود پاورپوینت استراتژی اقتصاد باز چیست,دانلود ا

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان:نفقه زوجه , افراد, واجب النفقه , حقوق انگلستان,نفقه فرزند,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان,پژوهش بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان,تحقیق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان,پروژه بررسی نفقه زوجه

پاورپوینت بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد:دانلود پاورپوینت بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد,پاورپوینت توسعه و عمران شهری,بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد,پاورپوینت شهرسازی و معماری,توسعه شهر بجنورد,پاورپوینت طرح توسعه و عمران شهر بجنورد,پاورپوینت توسعه شهری